_

واحدهای پتروشیمی

 

مجتمع های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مجتمع پتروشیمی پردیس :
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: ۲/۶۲ هکتار
·        سال تأسیس: ۱۳۸۰
·        مالکیت: شرکت سرمایه گذاری غدیر ۵۱%، سرمایه گذاری توسعه الوند غذیر ۶۵/۳۱%، شرکت بازرگانی پتروشیمی ۱۷%، سهام ترجیحی ۳۵/۰%
تولیدات اصلی/ فاز ۱
(هزار تن در سال)
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
آمونیاک
۶۸۰
گاز طبیعی
M.W.Kellogg
۱۳۸۸
اوره گرانول
۱۰۷۵
دی اکسید کربن- آمونیاک
Stami carbon+
Hydro Fertilizer Technoligy(H.F.T)
۱۳۸۸
تولیدات اصلی/ فاز ۲
(هزار تن در سال)
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
آمونیاک
۶۸۰
گاز طبیعی
M.W.Kellogg
۱۳۸۸
اوره گرانول
۱۰۷۵
دی اکسید کربن- آمونیاک
Stami carbon+
Hydro Fertilizer Technoligy(H.F.T)
۱۳۸۹
خوراک ورودی به مجتمع
میلیون متر مکعب در سال
محل تأمین
گاز طبیعی
۱۳۴۰
از فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی

 

مجتمع پتروشیمی نوری (برزویه):
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: حدود ۶۱ هکتار
·        سال تأسیس: ۱۳۸۰
·        مالکیت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۵۵/۷۶%، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین ۱۷%، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۴۵/۶%
تولیدات اصلی
(هزار تن در سال)
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
پارازایلین
۷۵۰
میعانات گازی و بنزین پیرولیز
IFP(France)
Toray(Japan)
Uhde(Germany)
تیرماه ۱۳۸۶
بنزن
۴۳۰
ارتوزایلین
۱۰۰
برش سنگین
۲۰۰۰
آروماتیک سنگین
۱۶
رافینیت
۳۸۰
برش سبک
۶۸۰
گاز مایع (LPG)
۷۶
برش پنتان
۴۷
خوراک ورودی به مجتمع
هزار تن در سال
محل تأمین
میعانات گازی
۴۵۰۰
فازهای گازی پارس جنوبی
بنزن پیرولیز
۲۷۰
پتروشیمی جم (الفین جم)
مجتمع پتروشیمی پارس:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: ۲۳ هکتار + ۱۴ هکتار واحد EB/SM
·        سال تأسیس: اسفندماه ۱۳۷۷
·        مالکیت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۶۰%، ساتا ۴۰%
تولیدات اصلی
(هزار تن در سال)
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
اتان
۱۶۰۰
گاز طبیعی فازهای ۱،۲،۳
لینده آلمان
۱۳۸۵
پروپان
۹۸۰
لینده آلمان
۱۳۸۵
بوتان
۵۷۰
گاز طبیعی فازهای ۱،۲،۳
لینده آلمان
۱۳۸۵
پنتان
۸۶
گاز طبیعی فازهای ۱،۲،۳
لینده آلمان
۱۳۸۵
اتیل بنزن
۶۴۵
اتیل بنزن
لینده آلمان
۱۳۸۸
استایرن منومر
۶۰۰
اتیل بنزن
لینده آلمان
۱۳۸۸
تولوئن
۱۱
اتیل بنزن
لینده آلمان
۱۳۸۸
خوراک ورودی به مجتمع
مقدار
محل تأمین
گاز طبیعی
۷۵ میلیون متر مکعب در روز
فازهای ۱،۲،۳ پارس جنوبی
اتیلن
۱۷۵ (هزار تن در سال )
شرکت پلیمر آریاساسول
بنزن
۴۷۰ (هزار تن در سال)
پتروشیمی نوری(برزویه) و پتروشیمی بوعلی سینا
مجتمع آریاساسول:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: ۷۲ هکتار
·        سال تأسیس: ۱۳۸۲
·        مالکیت: شرکت پتروشیمی پارس۵۰%، شرکت ساسول پلیمر آلمان ۵۰%
تولیدات اصلی
(هزار تن در سال)
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
اتیلن
۱۰۰۰
اتان
تکنیپ
۱۳۸۶
برش های ۳ کربنه و سنگین تر
۹۰
اتان
تکنیپ
۱۳۸۶
پلی اتیلن سبک
۳۰۰
اتیلن
SABTEC
۱۳۸۷
پلی اتیلن سنگین/متوسط
۳۰۰
اتیلن
SABTEC
۱۳۸۷
خوراک ورودی به مجتمع
هزار تن در سال
محل تأمین
اتان
۵/۱۲۶۷
پتروشیمی پارس
پروپان
۵۶/۰
پتروشیمی پارس
هگزن-۱
۲/۷
واردات
پروپیلن
۲/۴
پتروشیمی جم
هگزان
۸۷/۰
واردات

 

مجتمع پتروشیمی مبین:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: ۱۱۰ هکتار
·        سال تأسیس: ۱۳۷۹
·        مالکیت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۰۰%
تولیدات اصلی
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
برق
۹۹۰MW
گاز طبیعی
GE
۸۸ و ۱۳۸۳
بخار
۲۸۶۵T/h
آب DM
FOSTERWHEELER
۱۳۸۴
آب شیرین
۱۵۶۰M3/h
آب دریا
SIDEM
۱۳۸۳
آب DM و کندانس
۲۷۰۰ M3/h
آب شیرین/ کندانس برگشتی
SIDEM/COMAR
۱۳۸۳
آب آشامیدنی
۱۰۰ M3/h
آب شیرین
SIDEM/COMAR
آماده راه اندازی
اکسیژن (۴۴ بار)
۱۶۰۰۰۰NM3/h
هوای اتمسفر
LINDE
۸۸و ۱۳۸۴
اکسیژن (۲۹ بار)
۵۰۴۰۰ NM3/h
هوای اتمسفر
LINDE
۸۸و ۱۳۸۴
نیتروژن
۹۶۰۰۰ NM3/h
هوای اتمسفر
LINDE
۸۸و ۱۳۸۴
هوای سرویس
۱۷۰۰۰ NM3/h
هوای اتمسفر
LINDE
۸۸و ۱۳۸۴
هوای ابزار دقیق
۴۴۰۰۰ NM3/h
هوای اتمسفر
LINDE
۸۸و ۱۳۸۴
آب سرویس
۳۳۰ M3/h
آب
BAMAG
۱۳۸۶
آب خنک کننده
۳۸۶۰۰۰ M3/h
آب دریا
صدرا
۱۳۸۵
خوراک ورودی به مجتمع
میلیون متر مکعب در روز
محل تأمین
گاز طبیعی
۵/۱۳
شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
آب دریا
خلیج فارس
مجتمع پتروشیمی زاگرس:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: ۳۱ هکتار
·        سال تأسیس: ۱۳۷۹
·        مالکیت: سرمایه گذاری غدیر ۳۴%، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت۱۷%، گروه صنعتی شیمی پوشینه ۷۸/۱۸%، سرمایه گذاری صنعتی مروارید ۷۸/۱۸%، سایر ۴۴/۱۱%
تولیدات اصلی/ فاز ۱
(هزارتن در سال)
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
متانول
۱۶۵۰
گاز طبیعی و اکسیژن
لورگی
اسفند ۱۳۸۵
تولیدات اصلی/ فاز ۲
(هزارتن در سال)
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
متانول
۱۶۵۰
گاز طبیعی و اکسیژن
لورگی
۱۳۸۸
خوراک ورودی به مجتمع
میلیون متر مکعب در سال
محل تأمین
گاز طبیعی
۳۲۰۰
نفت و گاز پارس جنوبی
اکسیژن
۱۳۴۰
پتروشیمی مبین

 

مجتمع پتروشیمی مهر:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: ۱۳ هکتار
·        سال تأسیس: ۱۳۸۴
·        مالکیت: شرکت اتحاد سرمایه گذاری پتروشیمی سنگاپور۹۹/۵۹%، شرکت پتروشیمی بین الملل ۴۰%
تولیدات اصلی
(هزارتن در سال)
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
پلی اتیلن سنگین
۳۰۰
اتیلن
میتسویی(MCI)
۱۳۸۸
خوراک ورودی به مجتمع
هزار تن در سال
محل تأمین
اتیلن
۳۰۵
پتروشیمی جم و سایر مجتمع ها
بوتن – ۱
۵
واردات تا قبل از بهره برداری از واحد بوتن-۱ پتروشیمی جم

 

مجتمع پتروشیمی جم:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: ۷۷ هکتار+ ۲۲ هکتار در فاز دوم
·        سال تأسیس: ۱۳۷۹
·        مالکیت: شرکت سرمایه گذاری تٱمین اجتماعی ۸۴/۲۵%، صندوق بازنشستگی کشوری ۲۳%، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۴۶/۲۴%، شرکت کارگزاری سهام عدالت ۱۵%، ساتا ۲/۹%، سایر سهامداران ۵/۲%.
تولیدات اصلی
(هزارتن در سال)
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
اتیلن
۱۳۲۱
اتان، برش سبک، برش سه کربنه، برش پنج کربنه، گاز مایع، آروماتیک سنگین
تکنیپ
۱۳۸۶
پروپیلن
۳۰۵
بنزین پیرولیز خام
۲۲۰
نفت کوره
۲۴
ترکیبات چهار کربنه
۲۴۵
پلی اتیلن سبک خطی/سنگین
۳۰۰
اتیلن
بازل
۱۳۸۷
پلی اتیلن سنگین
۳۰۰
اتیلن
بازل
۱۳۸۶
۱ و ۳ بوتادین
۱۱۵
برش چهار کربنه
باسف
۱۳۸۸
رافینیت چهار کربنه
۱۳۰
۱۳۸۸
پلی پروپیلن
۳۰۰
پروپیلن
بازل
۱۳۸۷
اتیلن گلایکول ها
۴۴۳
اتیلن/ اکسیژن
شل هلند
۱۳۸۶
۱۰۰% مالکیت واحد اتیلن گلایکول ها به فرساشیمی و ۹۹/۴۸% واحد پروپیلن به پتروشیمی جم و ۸/۵۰% به پتروشیمیران و ۲۱/۰% به سایر واگذار شده است.
خوراک ورودی به مجتمع
مقدار (هزار تن در سال)
محل تأمین
برش سبک
۶۸۷
پتروشیمی نوری (برزویه)
رافینیت
۳۸۴
پتروشیمی نوری (برزویه)
برش پنتان
۵۶
پتروشیمی نوری (برزویه)
گاز مایع
۸۴
پتروشیمی نوری (برزویه)
آروماتیک سنگین
۱۶
پتروشیمی نوری (برزویه)
اتان
۷۰۷
فازهای مختاف پارس جنوبی
اتان
۲۶۷
پتروشیمی پارس
ترکیبات پروپان
۸۸
پتروشیمی پارس
برش پنتان
۹۲
پتروشیمی پارس
اکسیژن
۲۷۵
پتروشیمی مبین
مجتمع پتروشیمی مروارید:
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: ۸/۷ هکتار
·        سال تأسیس: ۱۳۸۴
·        مالکیت: صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۹%، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ۱۷%، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت ۱۷%، سرمایه گذاری غدیر ۱۷%
تولیدات اصلی
(هزارتن در سال)
محصولات
ظرفیت اسمی
خوراک مصرفی
صاحب لیسانس
سال بهره برداری
اتیلن
۵۰۰
اتان
تکنیپ
اسفند ۱۳۸۸
برش های سه کربنه و سنگین تر
۴۴
اتان
تکنیپ
اسفند ۱۳۸۸
خوراک ورودی به مجتمع
هزار تن در سال
محل تأمین
اتان
۶۵۰
نفت و گاز پارس جنوبی
پایانه ها و مخازن پتروشیمی:
شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی، مسوولیت بهره برداری از دو بندر بزرگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بندر امام خمینی و همچنین سایت مخازن پتروشیمی را بر عهده دارد و عملیات صادرات محصولات تولیدی، واردات مواد اولیه و ذخیره سازی محصولات و مواد اولیه توسط این شرکت انجام می شود.
مالکیت: ۱۰۰% شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مشخصات کلی بندر پتروشیمی پارس به شرح ذیل است :
بندر پتروشیمی پارس:
تعداد کل اسکله: ۱۵ پست اسکله (۶ اسکله مایعات، ۲ اسکله مایعات گازی و ۷ اسکله جامدات )
تاریخ بهره برداری: فاز اول بندر پارس در سال ۱۳۸۴ و کل بندر در سال ۱۳۸۸ افتتاح شده است.
ظرفیت کل: ۳۵ میلیون تن (۲۹ میلیون تن مایعات و مایعات گازی و ۶ میلیون تن جامدات)
آبخور اسکله ها: ۱۵ الی ۳۲ متر
قابلیت پهلودهی کشتی: قابلیت پذیرش کشتی تا ظرفیت ۷۰ هزار تن
ظرفیت بارگیری/ تخلیه محصولات: ۱۷۰ الی ۲۲۵۰ تن در ساعت
میزان تردد سالیانه کشتی: ۸۰۰ الی ۱۲۰۰ فروند کشتی در سال
محصولات عمده صادراتی: بوتان، پروپان، متانول، آمونیاک، اتیلن، بنزن، برش سبک، برش سنگین، استایرن، ارتوزایلین، پارازایلین، پلی اتیلن، اوره، پلی پروپیلن و …
طرح های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
بوتن – ۱
·        مجری: شرکت پتروشیمی جم (سهامی خاص)
·        مساحت: ۷/۱ هکتار
·        مالکیت: ۱۰۰% بخش خصوصی
·        زمان شروع: سال ۱۳۸۷
·        پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۰
·        پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۷۹/۸۳%
الفین یازدهم:
·         مجری: شرکت پتروشیمی کاویان (سهامی خاص)
·         مساحت: ۴۳ هکتار
·        مالکیت: ۵/۱۷% شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۵/۵۶% شرکت پتروشیمی باختر، ۲۶% شرکت های پتروشیمی لرستان، پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی کردستان و پتروشیمی مهابادـهر کدام ۵/۶%)
·        زمان شروع: سال ۱۳۸۵
·        پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۶/۸۶%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۰
اتیلن گلایکول های عسلویه:
·        واگذاری به بخش خصوصی در حال بررسی است.
·         مساحت: ۱۵/۵ هکتار واحد اتیلن گلایکول و ۹۸/۲ هکتار مخازن ذخیره
·         مالکیت: دردست بررسی
·         زمان شروع:سال ۱۳۸۶­
·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۴۵/۴۸%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲
در سال ۱۳۸۶ طرح از خارگ به عسلویه منتقل گردید.
سرویس های جانبی متمرکز فاز دوم عسلویه :
·         مجری: شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص)
·         مساحت: ۹۰ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰% شرکت ملی صنایع پتروشیمی
·         زمان شروع: فاز ۱ سال ۱۳۸۹
·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۵%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: فاز ۱ سال ۱۳۹۳
الفین دوازدهم:
·         مجری: در دست بررسی
·         مساحت: ۶۴/۴۳ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰% شرکت ملی صنایع پتروشیمی
·         زمان شروع: سال ۱۳۹۰
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۳
الفین و متانول شانزدهم:
·         مجری: شرکت پتروشیمی بوشهر (سهامی خاص)
·         مساحت: ۴۳/۶۲ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰% بخش خصوصی
·         زمان شروع: سال ۱۳۹۰
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۳
متانول مشارکتی با ونزوئلا:
·         مجری: شرکت پتروشیمی ونیران
·         مساحت: ۴۸/۷ هکتار
·         مالکیت: ۴۹% پتروشیمی بین الملل، ۱% سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، ۴۹%شرکت یکی ون ونزوئلا، ۱% شرکت سرمایه گذاری ونزوئلاییIPHL
·         زمان شروع: سال ۱۳۸۹
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲
آمونیاک و اوره اندونزی (آمونیاک و اوره چهاردهم):
·         مجری: شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)
·         مساحت: ۴۷/۲۵ هکتار
·         مالکیت: ۴۹% پتروشیمی بین الملل، ۵۰% شرکت اندونزیاییPUSRI
·         زمان شروع: سال ۱۳۸۹
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۲
آمونیاک و اوره هشتم:
·         مجری: شرکت شیمیایی لاوان(سهامی خاص)
·         مساحت: ۸۵/۲۴ هکتار
·         مالکیت:۲۰% شرکت پتروشیمی بین الملل ، ۵۵% شرکت SAB LNDUSTRIES، ۲۰% شرکت پتروشیمی اراک، ۵% شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
·         زمان شروع: سال ۱۳۸۹
·        پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۲
متانول هفتم:
·         مجری: شرکت پتروشیمی مرجان(سهامی خاص)
·         مساحت: ۷ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰% بخش خصوصی
·         زمان شروع: سال ۱۳۸۹
·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۲%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۲
آمونیاک و اوره عمان(آمونیاک و اوره سیزدهم):
·        مجری: شرکت پتروشیمی هرمز (سهامی خاص)
·         مساحت: ۴۵/۲۴ هکتار
·        مالکیت: ۴۹% پتروشیمی بین الملل، ۵۰% شرکت نفت عمان، ۱% شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
·         زمان شروع: سال ۱۳۹۰
·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۳
پارک استایرن:
SBS/SB/LCBR,ABS
·         مجری:شرکت پتروشیمی جم (سهامی خاص)
·         مساحت پارک:۳۲ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۸۹
·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۵/۱۰%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲
پارک استایرن:
·         نام طرح : ESBR
·         مجری:شرکت پتروشیمی صدف
·         مساحت پارک:۳۲ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۸۹
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲
 
 
 
پارک استایرن:
·         نام طرح : پلی استایرن انبساطی (EPS)
·         مجری:شرکت کیمیا صنایع دالاهو
·         مساحت پارک:۳۲ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۹۰
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳
متانول مشارکتی با پتکیم ترکیه:
·         مجری:شرکت پتروشیمی سبلان (سهامی خاص)
·         مساحت:۷ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۹۰
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳
متانول مشارکتی با یوروکم سنگاپور:
·         مجری:شرکت پتروشیمی دنا (سهامی خاص)
·         مساحت:۷ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۸۹
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲
متانول آرین:
·         مجری:شرکت پتروشیمی آرین (سهامی خاص)
·         مساحت:۴۴/۷ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۹۰
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳
متانول کیمیای پارس خاورمیانه:
·         مجری:شرکت کیمیای پارس خاورمیانه
·         مساحت پارک:۷ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۸۹
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲
متانول آرمان:
·         مجری:شرکت پتروشیمی آرمان (سهامی خاص)
·         مساحت:۷ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۹۰
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳
متانول / آمونیاک:
·         مجری:شرکت ارگ شیمی پارسا(سهامی خاص)
·         مساحت:۹ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۹۰
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳
اتیلن گلایکول ها:
·         مجری:شرکت پارس فنل
·         مساحت:۷ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۹۰
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳
تبدیل پروپان به پروپیلن (PDH):
·         مجری:شرکت مهر پتروکیمیا(سهامی خاص)
·         مساحت:۴۹/۲۴هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۸۹
·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۱۵%
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲
مخازن متمرکز صادراتی عسلویه:
·         مجری:شرکت مخازن صادراتی پارسیان
·         مساحت:۷/۴۶ هکتار
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۸۹
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲
·         ظرفیت کل: ۱۹۵/۱ هزار متر مکعب
الفین گناوه و پلی اتیلن دشتستان (الفین پانزدهم):
·         مجری:شرکت پتروشیمی گناوه- دشتستان (سهامی خاص)
طرح های مصوب هیات وزیران
·         محل اجرا: گناوه و دشتستان
·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی
·         زمان شروع:۱۳۹۰
·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳
طرح های در دست مطالعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی :
·        پلی استایرن عسلویه
·        طرح های پتروشیمی در پارس شمالی
طرح های بهره برداری شده :
استحصال اتان
پتروشیمی پارس
سرویس های جانبی متمرکز
پتروشیمی مبین
متانول چهارم
پتروشیمی زاگرس
آروماتیک چهارم
پتروشمی نوری(برزویه)
آمونیاک و اوره چهارم
پتروشیمی پردیس
الفین نهم
پلیمرآریاساسول
الفین دهم
پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین عسلویه
پتروشیمی مهر
متانول ششم
پتروشیمی زاگرس
PVC غدیر
پتروشیمی غدیر
بوتادین
پتروشیمی جم
اتیل بنزن/ استایرن
پتروشیمی پارس
جداسازی هوا و نیروگاه (توسعه مبین)
پتروشیمی مبین
بندر پتروشیمی پارس
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
آمونیاک و اوره ششم
پتروشیمی پردیس
الفین عسلویه
پتروشیمی مروارید
نیروگاه (توسعه مبین)
پتروشیمی مبین

 

  • منبع : برگرفته از وب سایت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس