اولین دوره نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (با تمرکز بر حوزه آب و برق)