شرایط و ضوابط

 شرایط و ضوابط ثبت نام:

  • مشارکت در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر می باشد. (رعایت حجاب و شئونات اسلامی برابر دستورالعمل اداره نظارت بر اماکن عمومی الزامی است.)
  • تنظیم و ارسال فرم درخواست مشارکت به منزله ی پذیرش در نمایشگاه نمی باشد و ثبت نام قطعی پس از واریز وجه و عقد قرارداد صورت می گیرد.
  • اعلام انصراف پس از ثبت نام و واریز وجه پذیرفته نبوده و وجه واریزی مسترد نمی گردد.
  • چنانچه مشارکت کننده ای نسبت به ساخت غرفه اقدام نماید باید حداقل دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه مذکور طرح سه بعدی مورد اجرا را به ستاد اجرایی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر ارائه و نام مجری طرح جهت بررسی و تایید و تخریب و تخلیه به همراه ضمانت های لازمه پس از تایید را به منظور اجرای طرح به ستاد اجرایی تحویل نمایند.
  • مشارکت کنندگان محترم ملزم هستند کالاهای نمایشی خود را قبل از ورود به نمایشگاه و سه روز پس از اتمام نمایشگاه بیمه ی کامل نمایند و در صورت بروز هرگونه حادثه ای شرکت تعاونی نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر هیچگونه مسئولیتی ندارد.
  • جانمایی غرفه ها بر اساس اولویت ثبت نام و انتخاب شماره غرفه باشد.
  • شرکت متقاضی باید ۴۸ ساعت قبل از تاریخ افتتاح، کالای خود را ارسال نماید و در صورت غرفه سازی ۱۲ ساعت قبل از برپایی نمایشگاه سالن را تحویل دهند.
  • در صورت تغییر زمان برگزاری نمایشگاه اعلام انصراف پس از ثبت نام نهایی امکان پذیر نمی باشد.
  • خروج کالا و غرفه ها در روز ۴ دی ماه بعد از اتمام ساعت بازدید و اخذ رسید تسویه حساب از مدیریت شرکت مستقر در نمایشگاه امکان پذیر می باشد.
  • در صورت نیاز به اقلام و امکانات اضافه با شرکت  مجری تماس حاصل فرمایید.